Saizar Sagardotegiko zozketaren oinarriak


Caja Rural de Navarra, 16 February 2022 / Promociones eu

 

Txox denboraldi bete-betean gaudenez, bertara gonbidatu nahi zaitugu! Usurbilgo Saizar Sagardotegian bi lagunentzako menua zozketatzen dugu. Zozketa otsailaren 23an egingo da.

Irakurri hurrengo oinarri legalak eta parte hartu! Parte hartzea 2022ko otsailaren 22ra arte egongo da zabalik.

SUSTAPENAREN LEGEZKO OINARRIAK:

Konpainia antolatzailea eta sustapenaren xedea: Rural Kutxako Marketin Departamentuak antolatuko du sustapenaren mekanika.

Nola parte hartu:

Partaidetza honetan datza: Rural Kutxaren profila Instagramen (@ruralkutxaeus) edo Facebooken (@ruralkutxa) jarraitzea eta iruzkinetan norekin joan nahi duzun aipatzea, zenbat eta iruzkin gehiago orduan eta aukera handiagoa.

Sustapena honako oinarri hauen arabera garatuko da:

 1. Ekintzaren denbora-eremua eta lurralde-eremua
  2022ko otsailaren 16tik 2022ko otsailaren 22ra (23:59ak arte)
  Lehiaketan Euskadin bizi diren 18 urtetik gorako pertsona guztiek parte hartu dezakete, baldin eta sare sozialen bidez adierazitako jarraibideak betetzen badituzte.
 2. Parte hartzeko legitimazioa
  Sarituak Rural Kutxako/Caja Rural de Navarrako bezeroa izan beharko du. Rural Kutxan/Caja Rural de Navarran konturik izan ezean, otsailaren 23a baino lehen sortu beharko da. Horretarako, erabiltzaileak Rural Kutxaren bulego batera jo ahal izango du, edo kudeaketa Ruralvía APParen bidez egin, “Egin zaitez bezero” atalean. Sustapenetik kanpo geratuko dira erakundearekin berankortasun-egoeran dauden bezeroak.
  Era berean, honako hauek ezin izango dute sustapen honetan parte hartu:
  Promozio hau prestatzen edozein titulutan parte hartu duen edozein pertsona, bai eta haren ezkonkideak eta bigarren gradura arteko senideak ere.
 3. Lehiaketaren mekanika
  Rural Kutxaren sare sozialen bidez (Facebook eta Instagram), 2022ko otsailaren 16an, argitalpen bat egingo da, erabiltzaileek parte har dezaten eskatzeko. Instagramen eta/edo Facebooken erregistratutako eta Euskadin bizi den 18 urtetik gorako edozein erabiltzailek parte hartu ahal izango du doan, baldin eta lehen aipatutako baldintzak betetzen baditu.
  Lehiaketan sartzeko, ezinbestekoa da parte hartu den sare sozialean Rural Kutxaren kontua jarraitzea eta sare sozial horretan bertan dagoen beste erabiltzaile bat aipatzea.
 4. Irabazleak
  2022ko otsailaren 23an, 10:00etan, sustapenaren antolatzaileek ausazko zozketa egingo dute parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten parte-hartzaile guztien artean, eta Rural Kutxaren sare sozialen bidez iragarriko da irabazlea.
  Irabazlearekiko komunikazioa eta datu pertsonalen bilketaren kudeaketa parte hartu duen sare sozialeko mezu pribatuen bidez egingo da, eta irabazleak egutegiko egun bateko epean erabakiko du. Irabazleak, oinarri hauek onartuz, parte-hartzailearen Irudi Eskubideak eta Datu Pertsonalak Rural Kutxako Marketin Departamentuari lagatzeko baimena onartzen du. Datu horiek espresuki lagatzen diote Rural Kutxako Marketin Departamentuari bere irudia edozein jardueratarako erabiltzea.
  Lehiaketa bera sustatzeko eta/edo edozein komunikabide publiko edo pribatutan.
 5. Saria
  Saria Usurbilgo Saizar Sagardotegian bi lagunentzako bazkari bat da.
 6. Irudi-eskubideak eta datuen babesa
  Rural Kutxako Marketin Departamentuak jakinarazten dizu ematen dizkigun datu pertsonalak gure fitxategietan sartuko direla, eskatutako ekitaldi, lehiaketa edo sustapenean parte hartzea kudeatzeko. Bildutako datuak azpian gordeko dira
 7. Legez ezarritako segurtasun- eta konfidentzialtasun-neurriak, irabazle izanez gero (Interneteko argitalpena eta beste komunikabide batzuk) jakinarazi edo lagatzea aurreikusita dagoela.
 8. Oinarriak onartzea
  Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du oinarri hauek osorik onartzen direla, eta zozketaren argitalpenetan parte hartzen dutenek kontsultatu ahal izango dituzte. Enpresa antolatzaileak beretzat gordetzen du lehiaketa honen funtzionamendu egokia eta normaltasunez eta arauz aurrera egitea iruzurtzen, aldatzen edo baliogabetzen duen edozein parte-hartzaile modu justifikatuan ezabatzeko eskubidea, bai eta sustapen-jarduera honen ondoriozko edozein gai ebaztekoa ere. Sustapen horretan parte hartzeak berekin dakar parte-hartzaileek sustapenaren oinarriak onartzea, baita edozein gorabehera konpontzeko antolatzailearen irizpidea ere. Rural Kutxako Marketin Departamentuak oinarriak aldatzeko edo lehiaketa bertan behera uzteko eskubidea du.
 9. Erantzukizunetik salbuestea
  Instagram eta Facebook salbuetsita daude lehiakide edo parte-hartzaile bakoitzak egindako ekintzen ondoriozko erantzukizun orotatik. Parte-hartzaileak informazioa ematen dio Rural Kutxako Marketin Departamentuari, eta ez aipatutako sare sozialei, ez baitute sustapen hori babesten, bermatzen edo administratzen, eta ez baitaude hari lotuta.
 10. Aldaketak
  Sustapen-oinarri horiek aldatzeko edo zabaltzeko eskubidea izango dugu, sustapenean parte hartzen dutenen eskubideei kalterik edo kalterik egiten ez dien neurrian.
 11. Legedi aplikagarria eta jurisdikzioa
  Lege-oinarri horiek Espainiako legearen arabera arautuko dira. Iruñeko Epaitegi eta Auzitegiek izango dute oinarri hauen baliozkotasunaren, interpretazioaren edo betetzearen inguruan sor litekeen edozein erreklamazio edo eztabaida ebazteko eskumena.

 

¡Ya que estamos en plena temporada de txox te queremos invitar a la sidrería! Sorteamos un menú para dos personas en la Sidrería Saizar de Usurbil. El sorteo se realizará el 23 de febrero.

¡Lee las siguientes bases legales y participa! La participación estará abierta hasta el 22 de febrero de 2022.

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN:

Compañía Organizadora y objeto de la promoción: La organización de la mecánica de la promoción será el departamento de Marketing de Rural Kutxa.

Cómo participar:

La participación consiste en seguir el perfil de Rural Kutxa en Instagram (@ruralkutxaeus) o en Facebook (@ruralkutxa) y mencionar a una o más personas presente en esta red social, cuantas más menciones mayor será la probabilidad de ser premiado/a.

La promoción se desarrollará de acuerdo a las siguientes bases:

 1. Ámbito temporal y territorial de la acción
  Del 16 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 (hasta las 23:59h), podrán participar en el
  concurso todas aquellas personas residentes en Euskadi, mayores de 18 años que cumplan las instrucciones indicadas a través de las redes sociales.
 2. Legitimación para participar
  La persona premiada deberá ser cliente de Rural Kutxa / Caja Rural de Navarra. En el caso de no tener una cuenta en Rural Kutxa / Caja Rural de Navarra será necesario crearlo antes del 22 de febrero. Para ello, el usuario/a podrá acudir a una oficina de Rural Kutxa o realizar la gestión a través de la APP Ruralvía en el apartado “hazte cliente”. Quedarán excluidos de la promoción los clientes que se encuentren en situación de morosidad con la entidad.
  Asimismo, no podrán participar en esta promoción:
  Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente promoción, así como sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado.
 3. Mecánica del concurso
  Mediante las redes sociales de Rural Kutxa (Facebook e Instagram) el 16 de febrero de 2022 se realizará una publicación llamando a la participación de los usuarios. Podrán participar gratuitamente cualquier usuario registrado en Instagram y/o Facebook, residente en Euskadi, mayor de 18 años, que cumpla con los requisitos antes mencionados.
  Para acceder al concurso es imprescindible seguir la cuenta de Rural Kutxa en la Red Social desde la que se ha participado y mencionar a otro usuario presente en esa misma red social.
 4. Ganadores
  El 23 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, los organizadores de la promoción realizarán un sorteo aleatorio entre todos los participantes que cumplan con los requisitos de participación y se anunciará a través de las redes sociales de Rural Kutxa al ganador/a.
  La comunicación con el/la ganador/a, así como la gestión de la recogida de datos personales se realizará a través de mensajes privados en la Red Social por la que ha participado, acordando así por el ganador en un plazo de 1 día natural. El ganador/a, por medio de la aceptación de estas bases, acepta la Autorización de Cesión de Derechos de Imagen y Datos Personales del participante al Departamento de marketing de Rural Kutxa. Estos datos ceden expresamente al Departamento de Marketing de Rural Kutxa el uso de su imagen para cualquier actividad
  de promoción del propio concurso y/o en cualquier medio de comunicación público o privado.
 5. Premio
  El premio consiste en un menú en la Sidrería Saizar de Usurbil para dos personas.
 6. Derechos de imagen y protección de datos
  El Departamento de Marketing de Rural Kutxa le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de gestionar su participación en el evento, concurso o promoción solicitada. Los datos recogidos serán almacenados bajo
  las medidas de seguridad y confidencialidad legalmente establecidas, estando prevista su comunicación o cesión en el supuesto de que resulte ganador (publicación en internet y otros medios de comunicación).
 7. Aceptación de las bases
  La participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases y podrán ser consultadas por los participantes en las publicaciones del sorteo. La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente concurso, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional. La participación de esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma por parte de los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier incidencia. El Departamento de Marketing de Rural Kutxa se reserva el derecho de modificar las bases o cancelar el concurso.
 8. Exoneración de responsabilidad
  Instagram y Facebook quedan exoneradas de toda responsabilidad derivada de acciones realizadas por parte de cada concursante o participante. El participante proporciona información al Departamento de Marketing de Rural Kutxa y no a las redes sociales mencionadas, que no patrocinan, ni avalan, ni administran de modo alguno esta promoción ni están asociadas a ella.
 9. Cambios
  Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción.
 10. Legislación aplicable y jurisdicción
  Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Pamplona.